بازیکنان ایرانی شاخص های آمادگی جسمانی پایینی دارند

کد خبر: 83205766 (6883223) تاریخ خبر: 1397/11/22 ساعت: 16:10 ‘; $.ajax({ type: “Post”, url: “/NetServices/Ajax.aspx/SendToFriend”, data: “{data:'” + data + “‘, enterd: ‘” + enterd + “‘ , captcha:'” + captcha +... ادامه مطلب »