Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “کار داوطلبانه”

چهارراه، یک پروژه آنلاین شخصی، داوطلبانه و در خدمت علوم انسانی

0

چهارراه، یک پروژه آنلاین شخصی، داوطلبانه و در خدمت علوم انسانی چهارراه، گذری بر اندیشه‌ها علوم انسانی و فکری در ایران، نیازمند رسانه‌هایی مدرن هستند تا دربرگیری بیشتری ایجاد کنند.…