آرشیو برچسب: پوران فرخزاد

دختری در جستجوی یک شاهزاده…

در جستجوی شاهزاده

ترجمه پوران فرخزاد مارسیا در تمام طول عمرش در رویا زندگی کرده بود، از وقتی که دختر بسیار کوچکی بود، پدرش در حالیکه تبسم مهربانانهای بر لب داشت، هر شب قبل از خواب به اتاق او میآمد، کلید برق را میزد، صندلیاش را به میان شعاع نقرهای نور ماه که از میان پنجره باز به اتاق میدوید میکشید و بعد ...

ادامه مطلب »
bigtheme