Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “نیما افشارنادری”

وقتی از قهقرا در بخشی فعال از طبقه متوسط فرهنگی سخن می‌گوییم از چه سخن می‌گوییم؟

0

وقتی از قهقرا در بخشی فعال از طبقه متوسط فرهنگی سخن می‌گوییم از چه سخن می‌گوییم؟ لیلی گلستان به‌صراحت و با همین واژه‌ها از «مکر» و «فریب» و «حیله»های خود…