Press "Enter" to skip to content

چهارراه، یک پروژه آنلاین شخصی، داوطلبانه و در خدمت علوم انسانی

0

چهارراه، یک پروژه آنلاین شخصی، داوطلبانه و در خدمت علوم انسانی

چهارراه، گذری بر اندیشهها

علوم انسانی و فکری در ایران، نیازمند رسانههایی مدرن هستند تا دربرگیری بیشتری ایجاد کنند. در هیاهوی رسانههایی که مبتنی بر هزینه و فایده مالی، بازار سرمایهداری و سرمایهگذاری را اشغال کردهاند، نیاز به کسبوکارهایی داوطلبانه یا غیرانتفاعی که هدف نشر و گسترش افکار و عقاید و ایدهها و تئوریها را داشته باشند، بیشازپیش احساس میشود. یکی از معدود پلتفرمهای رسانهای موجود در ایران که با این هدف تشکیلشده است، سایت چهارراه است. این سایت با شعار «گذری بر اندیشهها» چند سالی است توسط دو جوان ایرانی به نامهای بابک ونداد و رزا کوثری بهپیش میرود.

بابک ونداد در ابتدا از راهاندازی فاز اول پروژه چهارراه یادکرد که با حوزه معماری و شهرسازی شروع کرد و پس از گفتگو با عدهای از اساتید و سخنرانان، تصمیم به راهاندازی این کار گرفت اما پسازآنکه این کار صورت گرفت، بسیاری از افراد سخنرانیهایشان را حاضر نشدند برای استفاده عموم مردم در اختیار آن بگذارند. علت چه بود؟ اسمورسم نداشتن سایت و اینکه هنوز کسی ویدئو نگذاشته است. عدهای هم از مدیران سایت، تقاضای مالی داشتند و یا احساس میکردند پرستیژ آنها پایین میآید.

مدیران این سایت، پس از مدتی که از راهاندازی سایت گذشت و استقبال چندانکه باید و انتظار داشتند نبود، بهناچار از خیر هزینههای سایت گذشته و آن را برای مدتی تعطیل کردند. اما پسازآن بود که بسیاری از افراد از طریق شبکههای اجتماعی سایت، که باقیمانده بودند نیاز خود را به ویدئوها اعلام میکنند. در همین برهه زمانی، آنها با گروهی روی اینترنت آشنا میشوند که به دنبال دانش عمومی است. آنها متوجه میشوند که میتوانند جزئی از پروژهای جهانی باشند که در آن «سفیر» این کار باشند، یعنی داوطلبانه و شخصی به دنبال این کاربروند و افرادی را پیدا کنند که در نشر ایدهها آنها را یاری کنند. وقتی بابک تصمیم میگیرد بهعنوان یک سفیر داوطلبانه برای این کار تلاش کند و چهارراه را بهعنوان پلتفرم موردنظر و موردعلاقه خود، دوباره بهصورت شخصی و با هزینه شخصی احیا کند. او میگوید در اینجا رزا کوثری به او میپیوندد تا این کار شکل بهتری بگیرد و حرفهایتر و متشخصتر جلو برود.

باگذشت زمان، مراکز دیگری هم حاضر میشوند او را یاری کنند که محتوای بیشتری در سایت قرار بگیرد. برای مثال هستههای دانشگاهی، برخی از نشستهای هفتگی تخصصی خود را در اختیار او قرار میدهند. سخنرانیهایی که پیش از راهاندازی چهارراه تنها در انحصار دسترسی دانشجویان خاص آن دانشگاه بود. بخشی از دانشگاه بهشتی و موسسه میراث مکتوب، دو همراه اولیه فاز جدیتر سایت چهارراه بودند. در اینجا بود که ویدئوهایی بدون چشمداشت در اختیار این سایت قرار میگیرد. از مباحث جامعهشناسانه تا متن پژوهی و موارد دیگر.

اکنون روی چهارراه بیش از ۱۰۰ ویدئو قرار دارد. همه این ویدئوها پیشازاین درجایی ضبطشدهاند که سخنرانی برگزارشده و موازین ویدئوها توسط مراکز رسمی پیش از برگزاری آن سخنرانیها بررسیشده است و چهارراه هنوز نتوانسته محتوای اختصاصی خود را تولید کند. بابک ونداد میگوید از روز اول به دنبال این بودهاند که به افرادی که در زمینهای تحقیق و پژوهش کردهاند، پروژههای پژوهشی یا تز دکترایشان را توضیح بدهند اما هنوز این امر محقق نشده است. ولی چیزی که در چارچوب چهارراه نباشد، روی آن قرار نمیگیرد و از این منظر با تمام سایتهای به اشتراکگذاری ویدئو متفاوت است. مدیر چهارراه میگوید برای نمونه افراد میتوانند در چند جلسه آموزشی خاص را روی سایت منتشر کند اما امکان خریدوفروش آن وجود ندارد و همهچیز داوطلبانه است. او از آسیبهای فضای کاریاش به این مورد اشاره میکند که برخی که در زمینه دیگری مطرح هستند، میآیند با استفاده از شهرت خود، در زمینه دیگری صحبت میکنند. او از این موضوع گلایهمند است. میگوید این بهترین استفادهای نیست که از آن آدم میتوان کرد. اگر به خود او اجازه دهیم بیاید درباره حوزه مورد تخصص خود او صحبت کند محتوای بهتری تولید میشود. برای این کار به موضوع راهاندازی یک استودیو برای این کار فکر میکند اما میگوید درباره مسائل حقوقی آن باید فکر کرد و مشخص نیست در چنین فضایی که بحث خریدوفروش هم نیست، مشخص نیست مسئولیت با کیست و با چه روشی باید این کار را انجام داد.

او از  پروژه دیگری هم سخن میگوید. پروژه دیگری به نام کتابخانه که در مراحل اولیه و نزدیک به راهاندازی آن هستند و در زمینه جمعآوری متون قدیمی با خطهای قدیمی در ایران فعالیت خواهد کرد. به این منظور امکاناتی تازه برای حضور این متنها در فضای رقابتی اینترنتی و تقویت دانش بومی، بهزودی بر روی سایت چهارراه قرار خواهد گرفت.

مدیر چهارراه در گفتگو با عصر اندیشه از دانشجویان، اساتید، پژوهشگران و علاقهمندان به همکاریهای فنی، درخواست کرد درصورتیکه میخواهند بهعنوان یک کار داوطلبانه، سخنرانیهای خود یا تحقیقات خود را از طریق سایت چهارراه منتشر کنند و یا آنکه به نشر اندیشههای دیگران کمک کنند و تأکید کرد که خود آنها هم در حال کاربر روی سایت در اوقات فراغت و با هزینه شخصی هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *