Press "Enter" to skip to content

بازی‌های سیاسی یا دموکراسی بر اساس نظریه‌ بازی

0

ویلیام اچ ریکر (William H. Riker) (۱۹۲۰-۱۹۹۳) یکی از اولین متخصصان علوم سیاسی بود که نظریه بازیها را وارد علوم سیاسی کرد. نظریه بازی بخشی از ریاضیات کاربردی است که ابتدا برای اقتصاد پایهگذاری شدهبود، بر اساس این نظریه در هر تعامل، عوامل تعیین کننده نه فقط بر اساس انتخاب راهبرد توسط فرد بلکه مبتنی بر انتخابهای راهبردی دیگر بازیگران تعیین میشود. نظریه بازی در حوزههای مختلف تلاش میکند تا نتایج یک تعامل را به نفع یک طرف، به نفع همه طرفین و یا با سازش یا عدم سازش تعیین کند.

ویلیام اچ ریکر در کتاب مشهور خود «لیبرالیسم در برابر پوپولیسم» که در سال ۱۳۶۱ در آمریکا منتشر شدهاست، این دانشمند علوم سیاسی بر اساس قضیه عدم امکان کنت ارو و قضیه هرج و مرج مککلوی-اسکوفیلد، توضیح میدهد که تفسیر «مردمسالاری یا پوپولیسیتی» از دموکراسی به این معنی که دموکراسی اجرای خواست عمومی و جمعی مردم باشد، غیر قابل قبول است. بر اساس نظریه او رهبران دموکراتیک باید ائتلافهای مختلف بسازند و در صورت هرگونه موفقیت در ائتلاف انتخابات جدید برگزار کنند که بر اساس آن رایدهندگان معیارهای تازهای را برای گزینش انتخاب کنند. با وجود منافع ائتلاف برای اقلیتها، ریکر معتقد است که هر اندازه ائتلاف همهگیرتر باشد عمر آن کمتر خواهد بود. دانشگاه روچستر آمریکا هر دو سال یک بار جایزهای با عنوان ویلیام اچ ریکر، به افتخار او به دانشجویان ممتار علوم سیاسی میدهد.

این کتاب در جستجوی این است که نشان دهد دموکراسی به شکلی که در قرن نوزدهم ابداع شد یعنی دموکراسیهای ملی که انتظار دارند انتخاباتها به سادگی به خواست عمومی و در نهایت به سیاست جاری بدل شوند، کاملاً غلط است. یک نگاه تند به این قضیه ممکن است که اصولاً دموکراسی را نامناسب بداند. اما هدف این کتاب نجات دموکراسی با استفاده از ایجاد انتظاراتی واقعگرایانهتر از کارکرد دموکراسی است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *