همه‌ به‌دنبال کشف محل خرج شدن یک میلیاردی که دولت به‌عنوان عیدی صنوف سینمایی به خانه سینما داده است/ کار سینمای نفتی و انحصاری ایران، به دریافت چنین مبالغ اندکی رسیده، که تازه آن هم شفاف نیست

کافه‌سینما | همه‌ به‌دنبال کشف محل خرج شدن یک میلیاردی که دولت به‌عنوان عیدی صنوف سینمایی به خانه سینما داده است/ کار سینمای نفتی و انحصاری ایران، به دریافت چنین مبالغ اندکی رسیده، که تازه آن هم شفاف نیست