نیروهای خارجی پس از برقراری صلح باید “افغانستان” را ترک کنند

نماینده ویژه دولت افغانستان برای ترکیه اعلام کرد که در صورت برقراری صلح در افغانستان به حضور نیروهای خارجی در این کشور نیازی نیست.