نخستین تصاویر از واژگونی قایقی با ۱۷ سرنشین در گمیشان

نخستین تصاویر از واژگونی قایقی با ۱۷ سرنشین در گمیشان