متلک گزارشگر افغانستان به ایران

متلک گزارشگر افغانستان به ایران

گزارشگر تلویزیون افغانستان: «این تصاویری که شما می‌بینید، ایرانی‌ها با یکی دو دقیقه تاخیر می‌بینند. خیلی‌هایش را هم اصلا نمی‌بینند.»