سرگیجه!/ یاسین رامین فرزند محمدعلی رامین، توییتی با اشاره به “سردبیر مشرق” منتشر، و ادعا کرد که همسرش مهناز افشار، “صدای مردم” در «چهل سالگی انقلاب» است!/ افشار در جشنواره‌ی فجر چهل سالگی انقلاب، از مردم خواسته بود کاری به منبع پول‌های سینمای ایران -از جمله فیلم‌های خودش- نداشته باشند و خروجی کار را ببینند!/ دادستان تهران امروز، وجود پول‌های مشکوک در سینمای ایران را تایید کرد/ محمدعلی رامین پدر یاسین، معاون رئیس‌جمهور سابق بود/ خود افشار روز گذشته، به «این چهل سال» کنایه زده بود/ توییت یاسین رامین را بخوانید

کافه‌سینما | سرگیجه!/ یاسین رامین فرزند محمدعلی رامین، توییتی با اشاره به “سردبیر مشرق” منتشر، و ادعا کرد که همسرش مهناز افشار، “صدای مردم” در «چهل سالگی انقلاب» است!/ افشار در جشنواره‌ی فجر چهل سالگی انقلاب، از مردم خواسته بود کاری به منبع پول‌های سینمای ایران -از جمله فیلم‌های خودش- نداشته باشند و خروجی کار را ببینند!/ دادستان تهران امروز، وجود پول‌های مشکوک در سینمای ایران را تایید کرد/ محمدعلی رامین پدر یاسین، معاون رئیس‌جمهور سابق بود/ خود افشار روز گذشته، به «این چهل سال» کنایه زده بود/ توییت یاسین رامین را بخوانید