دانشمندان ایرانی صدرنشین تولیدات دانش شدند +جدول

دانشمندان ایرانی مقام صدرنشینی تولیدات دانش «پزشکی داخلی» را بدست آوردند.