خسارات سیل به زیرساخت های ارتباطی استان لرستان از زبان وزیر ارتباطات

خسارات سیل به زیرساخت های ارتباطی استان لرستان از زبان وزیر ارتباطات