تنگ گاوزرده. بین‌افرینه و‌معمولان در لرستان بازگشایی شد

تنگ گاوزرده. بین‌افرینه و‌معمولان در لرستان بازگشایی شد

مسیر بین افرینه و معمولان به طور موقت بازگشایی شد.جهت تسریع در امداد رسانی به شهرستان معمولان