آغاز بازدید هوائی وزبر کشوز از مناطق سیلزده لرستان

آغاز بازدید هوائی وزبر کشوز از مناطق سیلزده لرستان

ورود وزیر کشور به استان لرستان