آخرین بخش از یادداشت‌های کوتاه منتقدان “کافه سینما” بر فیلم های روز آخر (دهم) جشنواره: “آشفته‌گی”، “حمّال طلا” و “ماجرای نیمروز: ردّ خون”

کافه‌سینما | آخرین بخش از یادداشت‌های کوتاه منتقدان “کافه سینما” بر فیلم های روز آخر (دهم) جشنواره: “آشفته‌گی”، “حمّال طلا” و “ماجرای نیمروز: ردّ خون”